नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. पर्वतारोहण अनुमतिको लागि दिइने दरखास्त Download
2. पर्वतारोहण दलको सम्पर्क अधिकृतले भर्ने विवरण Download
3. Schedule 4 Report to be filled by Team Leader Download
4. आरोहीको मृत्यु । हराएको प्रमाणित गर्ने फारम Download
5. सम्पर्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, निजले पाउने सुविधा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु Download
6. स्की संचालन अनुमतिको लागि दिइने दरखास्त Download
7. स्की दलसंग जाने सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन Download
8. स्कीइङ्ग गर्ने दलको नेताले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन Download
9. हिमतालमा डाइभिङ्ग गर्ने अनुमतिका लागि दिइने दरखास्त divingLicenseForm Download
10. डाइभिङ्ग दलसंग जाने सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन divingContactPerson Download
11. डाइभिङ्ग गर्ने दलको नेताले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन divingleaderReport. Download
12. ट्राभल/ ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त travel_trek_agency Download
13. पथप्रदर्शक (टुर/ट्रेकिङ्ग गाइड) को इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त tourGuide. Download
14. पथप्रदर्शक (टुर/ट्रेकिङ्ग गाइड) को अनुभव सम्बन्धी प्रतिवेदन trekking Experiance Form Download
15. Hotel Periodic Report Form Download
16. Travel/Trekking Periodic Report Form Download
17. Hotel Standard, 2070 Download
18. Bio-Data of Team LeaderMember.doc Download
19. ६५०० मि. भन्दा माथिका हिमाल आरोहणको लागि अनुमति माग गर्ने दलबाट पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुको चेक लिष्ट Download
20. Debriefing Minute-FORM Download
21. FOR GREEN PLATE VEHICLE Download
22. PROFILE OF MOUNTAINEERING TEAM. Download
23. सम्पर्क अधिकृत ले भर्ने फारम Download
24. स्की दलसंग जाने सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन Download
25. पथप्रदर्शक टुर गाईडकि लागि दिइने इजाजतपत्रको ला गि दिइने दरखास्त Download
26. Checklist relating to Travel and Trekking Agency Download

20th Jul 24 18:53:56

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2214200