Headlines

Right to Information

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचना
 
  1. Proactive Disclosure as per Right to information Act, 2064 and Right to information Regulation, 2065
  2. Proactive Disclosure from 2073 Baisakh to 2073 Asadh
  3. List of Liasion Officer deployed in Expedition
  4. Revenue Collection (2073 Shrawan to Kartik end).
  5. Proactive Disclosure from Account Section